ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขายโดยวิธีทอดตลาด

1.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 2 รายการ ขายโ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศยกเลิก

1.ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมป้ายหน้าอ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะ

1.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการท ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ (ร่าง TOR)

1.ร่างประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบ ...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีประกาศเชิญชวน

1.จ้างออกแบบปรับปรุงสำนักงานคณะมนุษยศาสต ...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีคัดเลือก

1.จ้างออกแบบอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้า ...
อ่านเพิ่มเติม

ปรับปรุงร่างเอกสาร e-bidding

1.ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณา

1.ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาเอกสารประกวดร ...
อ่านเพิ่มเติม