แบบสรุปราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา/แบบสรุปค่าก่อสร้าง/แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง