ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ ประกาศเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
1.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างต่อเติมป้ายหน้าอาคาร 12 จำนวน 1 งาน  19/9/66
2.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง จำนวน 1 ชุด 15/8/66
3.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าของอาคารครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน 4/8/66
4.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเทคโนโลยีแปรรูปด้านอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 1 ชุด 29/6/66
5.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานแอนิเมชันและเกม จำนวน 25 ชุด 29/5/66
6.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อฮิตาชิ อาคาร 7 รวม 2 ตัว จำนวน 22 รายการ 16/2/66
7.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบภาพและเสียง อาคาร 11 ชั้น 9 จำนวน 1 ระบบ 25/1/66
8.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินบำรุงการศึกษา) 6/10/65
9.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน 12/9/65
10.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA จำนวน 20 ตัว 12/9/65
11.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 19 หลัง 9/8/65