วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

  • จัดหาทันใจ โปร่งใสถูกต้อง สอดคล้องตามระเบียบ

วิสัยทัศน์

  • ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เต็มใจให้บริการ

พันธกิจ

  1. บริการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยการจัดหาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
  2. สร้างความพึงพอใจในการบริการ
  3. สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยดี
  4. จัดการให้บริการเป็นไปตามระเบียบ

จุดมุ่งหมาย

  1. เพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  2. เพื่อให้การดำเนินการจัดหาเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้แข่งขันอย่างเป็นธรรม
  3. เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้บริการแก่บุคลากรในสังกัด