ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี