ประจำปีงบประมาณ 2565

  • รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แนบท้าย ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
khorngkar0165