เกี่ยวกับราคากลาง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

    แนวทางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด


    แนวทางตาม สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด


    แนวทางตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด


ราคากลางวัสดุก่อสร้าง สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ คลิกค้นหาตามลิงค์ด้านล่างนี้