ผังเว็บไซต์

หน้าหลัก
               เกี่ยวกับงานพัสดุ
                  – วิสัยทัศน์/พันธกิจ
                  – จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
                  – บุคลากร
                  –  แนวทางการปฏิบัติงาน
                  –  ผังเว็บไซต์
             เกี่ยวกับจัดซื้อ/จ้าง
                  –  พรบ./ระเบียบ/กฎกระทรวง/บันทึกแจ้งเวียน
                  –  คำสั่ง
                    ระบบ e-GP
                      – ข้อมูลที่ใช้ทำเรื่องจัดซื้อ/จ้าง
                      – หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
                      – บัญชีราคามาตราฐาน
                      – การจำแนกประเภทรายจ่าย
                      – ราคากลาง
                      – ข้อปฏิบัติในการเสนอราคา (ผู้ค้า)
            ข่าวสาร
                   – ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
                    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้าง
                       – แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
                       – เปลี่ยนแปลงแผน/รวมซื้อรวมจ้าง
                  รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง
                      – ประจำปีงบประมาณ 2561
                      – ประจำปีงบประมาณ 2560
                  สรุปข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง
                 ประจำปีงบประมาณ 2562
                      – ประจำปีงบประมาณ 2561
                      – ประจำปีงบประมาณ 2560
            ดาวน์โหลดเอกสาร
               คู่มือ
                   ระบบ e-GP
ระบบคลังพัสดุ
                   รายงานระบบกรมควบคุมมลพิษ
               แบบฟอร์ม
                   เกี่ยวกับครุภัณฑ์
                      – แบบสรุปราคากลาง
                      – แบบฟอร์มจัดซื้อ/จ้าง (นอกระบบ)
         คำถามที่พบบ่อย
                –  ติดต่อเรา