ข้อมูลที่ใช้จัดทำเรื่องซื้อ/จ้างระบบ e-GP มีดังนี้

ข้อมูลสำหรับกรอกข้อมูลในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นรายใหม่ ใช้เอกสารประกอบดังนี้

กรณีที่เป็นบริษัท/หจก.

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม ตามที่หนังสือรับรองระบุไว้ (แนบทุกครั้ง)
 • สำเนาหน้าบุ๊คแบงค์ /สเตทเม้นท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ต้องไม่เป็นบัญชีฝากประจำ (ให้ผู้มีอำนาจลงนามประทับตราบริษัท ลายเซ็นสด ไม่แฟ๊กซ์ ไม่สแกน)

กรณีที่เป็นร้านค้า

 • สำเนาหน้าหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาหน้าบุ๊คแบงค์ของร้าน ตัวอย่าง เช่น ร้าน ก โดยนาย ข
 • สำเนาบัตรประชาชน (ถ้ามีเปลี่ยนชื่อ นาสกุล ให้แนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล มาด้วย)

กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าบุ๊คแบงค์/หนังสือรับรองธนาคาร (หน้าบุ๊คแบงค์ ต้องเป็นประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น)

หมายเหตุ

 • สำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้อง โดยเป็นลายเซ็นสด ไม่แฟ๊กซ์ ไม่สแกน
 • ประเภทบัญชี ฝากประจำหรือฝากให้ทายาท ไม่สามารถใช้ได้