ประจำปีงบประมาณ 2567

สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

1.รอบเดือนตุลาคม 2566  (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
2.รอบเดือนพฤศจิกายน 2566  
3.รอบเดือนธันวาคม 2566  (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
4.รอบเดือนมกราคม 2567  (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
5.รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567  (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
6.รอบเดือนมีนาคม 25667  (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
7.รอบเดือนเมษายน 2567  (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
8.รอบเดือนพฤษภาคม 2567
9.รอบเดือนมิถุนายน 2567
10.รอบเดือนกรกฎาคม 2567
11.รอบเดือนสิงหาคม 2567
12.รอบเดือนกันยายน 2567