ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี