แบบรายงาน

1.แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง ประกาศเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
1.ประจำปีงบประมาณ 2561 10/10/2560

2.แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
1.ไตรมาส 3        17/7/2561
2.ไตรมาส 2 23/4/2561
3.ไตรมาส 1 10/10/2560

 

 

3.แบบรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
1.ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับการอัพเกรดเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 29/11/2560
2.ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 50 เครื่อง 1/12/2560
3.ประกวดราคาซื้อระบบแสงและเสียงสำหรับห้องประชุมใหญ่ จำนวน 1 ระบบ 19/12/2560
4.ประกวดราคาซื้อเครื่องหนังสำหรับการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย จำนวน 1 ชุด 20/12/2560
5.ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกสถานที่ จำนวน 1 ชุด 28/12/2560
6.ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการรักษาเบื้องต้น จำนวน 1 งาน 29/12/2560
7.ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัดและเก็บข้อมูลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด 29/12/2560
8.ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสรีระวิทยา จำนวน 1 ชุด 29/12/2560
9.ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัดสภาพแวดล้อม จำนวน 1 ชุด 29/12/2560
10.ประกวดราคาซื้อชุดตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 5/1/2561
11.ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดสอบเคมีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด 9/1/2561
12.ประกวดราคาชุดอุปกรณ์อุตสาหกรรมดนตรีไทย สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด 9/1/2561
13.ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือการวิจัยทางเคมีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด 10/1/2561
14.ประกวดราคาซื้อชุดวัดสัญญาณไฟกล้ามเนื้อแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด 10/1/2561
15.ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องตัดต่อเสียง จำนวน 3 ชุด 15/1/2561
16.ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 งาน 17/1/2561
17.ประกวดราคาซื้อชุดขัดผิวชิ้นงานแบบละเอียดสำหรับงานวัสดุ จำนวน 1 ชุด 21/2/2561