บุคลากร

                                                                                                                          นางบุญเพ็ญ หงษ์ทอง
                                                                                          ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง
                                                                                          โทรศัพท์ : 02-4737000 ต่อ 1201


                                                                                                                      นายกิตติพงษ์  พื้นพรม
                                                                                            ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
                                                                                            ระดับ       :  ปฏิบัติการ
                                                                                            โทรศัพท์ : 02-4737000 ต่อ 1204


                                                   นายชาตรี คนงานดี
                              ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
                              ระดับ      : ชำนาญการ
                              โทรศัพท์ : 02-4737000 ต่อ 1203


                                                 นางสาวภาเกตุ เรือนสอน
                        ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                        ระดับ      : ปฏิบัติการ
                        โทรศัพท์ : 02-4737000 ต่อ 1204


                                            ว่าที่ร้อยตรีพีรวุฒิ ไชยบุญทัน
                              ตำแหน่ง   : นักวิชาการพัสดุ
                              ระดับ         : ปฏิบัติการ
                             โทรศัพท์   : 02-4737000 ต่อ 1203


                                                   นางสาวพิกุล ไชยชาติ
                        ตำแหน่ง   : นักวิชาการพัสดุ
                         ระดับ        : ปฏิบัติการ
                         โทรศัพท์ : 02-4737000 ต่อ 1203


                                           นางสาวพัชรา ยอดบุญ
                              ตำแหน่ง   : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                              ระดับ         : ปฏิบัติการ
                             โทรศัพท์   : 02-4737000 ต่อ 1203


                                                   นางสาวณัฐศิริ พื้นพรม
                        ตำแหน่ง   : นักวิชาการพัสดุ
                         ระดับ        : ปฏิบัติการ
                         โทรศัพท์ : 02-4737000 ต่อ 1203


นางบุญเพ็ญ  หงษ์ทอง ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง รับผิดชอบงานต่อไปนี้
1.ดำเนินการรับและกำหนดนโยบายเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานของกองคลังให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
2.ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง
3.ศึกษา ประชุมวิเคราะห์ปัญหา ประสานงานโครงการ กับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง ร่วมแก้ไขให้ลุล่วง
4.ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ เพื่อพัฒนากองคลังและบุคลากรด้านงานการเงิน งานพัสดุ ของมหาวิทยาลัย
5.ร่วมให้ความรู้ในการประชุมเครือข่ายนักวางแผนและการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบ รวบรวมความคิดเห็นเพื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
6.ควบคุมดูแลวัสดุและครุภัณฑ์ของกองคลัง ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
7.วิเคราะห์ เปรียบเทียบ แสดงความเห็นด้านการตัดสินใจลงทุนในเงินฝากธนาคาร และการลงทุนประเภทอื่น ๆ
8.ควบคุม ดูแล และประสานงานกับธนาคารด้านการเปิด-ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
9.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกองคลังให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
10.ให้ความรู้และตรวจสอบเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
11.ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการวิเคราะห์ รวบรวม และจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
12.กำกับดูแลร่วมกับสำนักงานอธิการบดีที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านบริหารการจัดการมหาวิทยาลัย
13.จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ด้านการเงินและพัสดุ ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำมาปฏิบัติงานได้
14.ควบคุมดูแลการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS) ที่เกี่ยวข้องกับกองคลังให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
15.ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ทุกแหล่งเงิน และเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินและกุญแจตู้นิรภัย
16.ให้คำปรึกษาเรื่องขั้นตอน วิธีการเบิกจ่ายเงินกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงแนะนำ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
17.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายกิตติพงษ์  พื้นพรม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานต่อไปนี้
1.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง กรณีเดินทางไปราชการ ลำดับที่ 4
2.ดำเนินการกำหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงานในงานพัสดุ
3.ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
4.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
5.ศึกษา ประชุมวิเคราะห์ปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
6.ดำเนินการแผนและงบประมาณของงานพัสดุเพื่อบริหารและพัฒนาหน่วยงาน
7.ควบคุมดูแลวัสดุและครุภัณฑ์ของงานพัสดุ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
8.ตรวจสอบเอกสารและลงนามหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในเอกสารขออนุมัติซื้อ/จ้าง ของกองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
9.ตรวจสอบเอกสารและลงนามหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในใบเบิกวัสดุของ กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และใบเบิกครุภัณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ
10.ร่างและตรวจทานหนังสือราชการ คำสั่ง ต่าง ๆ และรายงานการประชุม
11.ตรวจทาน คำสั่ง ประกาศ รายละเอียดเอกสาร หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
12.ตรวจทานคำสั่ง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง การจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ค) เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
13.อนุมัติเรื่องจัดซื้อ/จ้าง วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ค) ในระบบ e-GP
14.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแนบท้ายสัญญา และสัญญาซื้อ/จ้าง พร้อมลงนามพยานทุกสัญญา
15.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแนบท้ายสัญญา และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปจากสัญญาเดิม พร้อมลงนามพยาน
16.ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาซื้อ/จ้างทุกสัญญา เพื่อนำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ในระบบ e-GP
17.รับรองสำเนาสัญญาซื้อ/จ้าง ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพากร
18.รับหนังสือต่างๆ ในระบบ e-Document เพื่อแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ
19.ให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องขั้นตอน วิธีการจัดซื้อ/จ้าง รวมถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานพัสดุ
20.ควบคุม ดูแลและปรับปรุงข้อมูลใน Home Page งานพัสดุให้เป็นปัจจุบัน
21.ดำเนินการลงข้อมูล ประกาศตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศขายทอดตลาดและอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ของงานพัสดุ
22.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายชาตรี คนงานดี ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ รับผิดชอบงานต่อไปนี้
1.ดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง เงินงบประมาณ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-GP
2.ดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง ในระบบ ERP และระบบ e-GP
3.ดำเนินการจัดทำสำเนาสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป นำส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพากร
4.ดำเนินการจัดทำสำเนาสัญญาทุกสัญญาไว้เพื่อดำเนินการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง
5.ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดทำสัญญาประจำเดือนส่งกรมสรรพากร
6.ดำเนินการจัดเก็บสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง
7.ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมและหลักฐานการคืนหลักประกันสัญญาและแจ้งให้มารับหลักค้ำประกันสัญญาคืน
8.ดำเนินการจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปจากสัญญาเดิม
9.ดำเนินการจัดทำรายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนประจำปี
10.ประสานงานกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง กรณีงบประมาณไม่เกิน 2 ล้าน
11.ประสานต้นเรื่องทำใบปรับลด
12.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวภาเกตุ  เรือนสอน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1.ดำเนินการคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรประเภทครุภัณฑ์ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
2.ดำเนินการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
3.ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ อาคาร ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
4.ดำเนินการ ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลผู้ขายในระบบ ERP
5.ดำเนินงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ที่ได้รับมอบหมาย
6.ให้คำแนะนำ ปรึกษา การจัดซื้อ/จ้าง ระบบ ERP
7.ดำเนินการจัดทำเรื่องจัดซื้อ/จ้าง ของงานพัสดุ
8.ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิก- จ่ายวัสดุของงานพัสดุ
9.ดำเนินการจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือของงานพัสดุ
10.ดำเนินการจัดทำ/ตรวจสอบ หนังสือรับรองผลงานการซื้อ/จ้าง
11.ดำเนินการจัดทำเรื่องเบิกจ่ายค่าไปรษณีย์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
12.ดำเนินการจัดทำรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง
13.ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง
14.จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ ERP
15.ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ กรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
16.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ว่าที่ ร.ต.พีรวุฒิ  ไชยบุญทัน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1.ดำเนินการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง เงินนอกงบประมาณ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-GP
2.ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
3.ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละเรื่องทุกงบทุกวงเงิน
4.ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลต้นเรื่องก่อนดำเนินการสอบราคาให้ถูกต้อง/ส่งแก้ไข
5.ตรวจสอบราคามาตรฐานครุภัณฑ์และเกณฑ์ราคาต่าง ๆ ของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
6.ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิ์เรียกร้อง
7.ประสานต้นเรื่อง/ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจะส่งมอบครุภัณฑ์/งานจ้าง
8.ประสานต้นเรื่อง/ปรับลด/ตรวจรับ
9.ดำเนินการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
10.ดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) ในระบบ GFMIS Web Online
11.ประสานงานการตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS
12.ดำเนินการจัดทำใบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และใบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMIS
13.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวพิกุล  ไชยชาติ  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1.ประสานต้นเรื่อง/งานอาคารสถานที่ เมื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างจะส่งมอบครุภัณฑ์/งานจ้าง/ขอรับมอบพื้นที่/ขออนุมัติวัสดุ/ขอเปลี่ยนรุ่นครุภัณฑ์/รายละเอียดงานจ้าง/ขออนุญาตทำงานนอกเวลาราชการ/วันหยุดเสาร์-อาทิตย์/ประสานงานคณะกรรมการตรวจรับงาน
2.ดำเนินการจัดทำเรื่องเบิกค่าจ้างก่อสร้างอาคารต่างๆ
3.ร่างพิมพ์หนังสือราชการต่างๆ เช่น อนุมัติวัสดุ ขอให้ไปจัดทำสัญญา ค่าปรับ เป็นต้น
4.ดำเนินการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-GP
5.ประสานงานกับผู้รับจ้างก่อสร้าง และคณะกรรมการในการก่อสร้างอาคาร
6.บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารต่างๆ และบันทึกผลการพิจารณา
7.ควบคุม ดูแล และจัดเก็บแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารและเอกสารเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร
8.ตรวจสอบ และคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
9.ดูแลและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานการก่อสร้างอาคาร
10.ประสานงานเกี่ยวกับการแจ้งความชำรุดบกพร่องของครุภัณฑ์และอาคาร
11.ส่งเรื่องให้คณะไปดำเนินการปรับลด วงเงินเกิน 2 ล้านบาท
12.ปฏิบัติอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวพัชรา ยอดบุญ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1.ปฏิบัติงานด้านธุรการ การรับ-ส่ง หนังสือราชการภายในงานพัสดุในสมุดและระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-document)
2.ดำเนินการโอนเปลี่ยนผู้เบิกครุภัณฑ์และโอนเปลี่ยนครุภัณฑ์ประจำตัว
3.ดำเนินการจำหน่ายพัสดุของมหาวิทยาลัย
4.ดำเนินการตัดรายการจำหน่ายออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สินถาวรของมหาวิทยาลัย
5.ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบวัสดุคงเหลือของหน่วยงานต่างๆ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
6.เขียนหมายเลขครุภัณฑ์ของงานพัสดุและตรวจสอบการเขียนหมายเลขครุภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ให้ถูกต้องและเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
7.ประสานงานเกี่ยวกับการแจ้งความชำรุดบกพร่องของครุภัณฑ์และอาคาร
8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวณัฐศิริ พื้นพรม  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1.ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ในระบบ ERP และ e-GP พร้อมลงนามเจ้าหน้าที่ในแบบขอเบิกครุภัณฑ์พร้อมทั้งจัดเก็บใบเบิกครุภัณฑ์และกำหนดหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ในการซื้อจ้าง วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(5)(ค) และจัดทำใบตรวจรับพัสดุ และลงนามเจ้าหน้าที่ในแบบขอเบิกครุภัณฑ์
2.ดำเนินการจัดทำการโอนงานระหว่างก่อสร้างเพื่อรับรู้เป็นสินทรัพย์ออกเลขรหัสครุภัณฑ์พร้อมลงทะเบียนคุมทรัพย์สินถาวรประเภท ครุภัณฑ์ อาคาร ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และจัดทำบันทึกสรุปโอนงาน ระหว่าทำและงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่เป็นงานงวดเดียวพร้อมได้ทรัพย์สินมาเพื่อรายงานให้งานบัญชีรับทราบ
3.ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบครุภัณฑ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณพร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีและนำรายงานมาปรับสถานะค่าปกติหรือชำรุดในระบบคลังพัสดุให้เป็นปัจจุบัน
4.ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี
5.ดำเนินการกรอกข้อมูลครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลงในแบบบัญชีราคามาตรฐานและนอกบัญชีราคามาตรฐาน และจัดทำรายงานเพื่อส่งสำนักงบประมาณ เป็นราย 6 เดือนครั้ง
6.ดำเนินการจัดทำรายงานทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค
7.ดำเนินการประสานงาน จัดทำในกรณีครุภัณฑ์สูญหาย พร้อมออกเลขครุภัณฑ์ใหม่ เมื่อมีการชดใช้ครุภัณฑ์
8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย