No Gift Policy งดรับ งดให้

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “งดรับ งดให้” ของรางวัล และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ในโอกาสปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก โดยขอรับทุกความปรารถนาดี ผ่านบัตรอวยพร หรือสื่อออนไลน์เท่านั้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ ให้เกิดความโปร่งใสป้องกันการรับผลประโยชน์ที่จะนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ