คู่มือแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

➡   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทำประกาศคู่มือแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นไปอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
➡ สามารถดาวน์แบบฟอร์ม ใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ตามลิงค์ด้านล่างนี้
http://pasadu.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2017/download_from/yumkhruphanth.docx

yumkhruphanth