ปฏิทินการจำหน่ายครุภัณฑ์

                                 กำหนดการจำหน่ายพัสดุ

งานพัสดุได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินการจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปี รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

ลำดับ กำหนดส่งเอกสารที่งานพัสดุ กำหนดการจำหน่าย
1 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม กุมภาพันธ์
2 1 มกราคม – 31 มีนาคม พฤษภาคม
3 1 เมษายน – 30 มิถุนายน สิงหาคม
4 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน พฤศจิกายน

หมายเหตุ : ในการส่งเอกสารใบส่งคืนครุภัณฑ์เพื่อจำหน่าย ขอให้แนบรายชื่อบุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการเปิดซอง จำหน่าย อย่างน้อย 1 ท่าน