ขั้นตอนและระยะเวลา (e-bidding)

สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร (งบลงทุน เงินงบประมาณแผ่นดิน ) มีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ ดังนี้