ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงพักขยะ 2 จุด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


2.ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ    วันที่ 13 มิ.ย.2567   บกศ.(คงคลัง)

3.ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้สู่โลกเมต้าเวิส BSRU Metaverse Media Development Center (BMMDC) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


4.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


5.ประกวดราคาซื้อกล่องเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง (64-32 (Stage Box 64-32) พร้อมสายสัญญาณ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


6.ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคลังสินค้า Lab Warehouse จำนวน  ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)


7.ประกวดราคาซื้อระบบเสียงลานจัดกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


8.ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


9.ประกวดราคาซื้อระบบภาพ LED WALL พร้อมติดตั้งห้องประชุม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


10. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคาร 2 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ    วันที่ 27  พ.ค. 2567  (คงคลัง กศ.บพ.)