ขายโดยวิธีทอดตลาด

1.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 224 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


2.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 96 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


3.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 2 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด (ครั้งที่ 4)


4.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 2 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด (ครั้งที่ 3)


5.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 161 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


6.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 2 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด (ครั้งที่ 2)


7.ประกาศจำหน่าย จำนวน 6 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


8.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 131 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


9.ประกาศจำหน่ายรถราชการ จำนวน 1 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


10.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 86 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด