จ้างออกแบบ

1.จ้างออกแบบปรับปรุงสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


2.จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการทดลองปลูกและแปรรูปกัญชา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


3.จ้างออกแบบปรับปรุงหอพักอาคาร 20 ชั้น 4-5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


4.จ้างออกแบบอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม และอาคารหอพักนักศึกษาไทยและต่างชาติ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก

  • ประกาศ     วันที่ 11 มิ.ย.2562     บกศ.(คงคลัง)

5.จ้างออกแบบวางผังแม่บท จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก


6.จ้างออกแบบอาคาร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


7.จ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์อาหาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป