ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

1.รอบเดือนตุลาคม 2564 
2.รอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
3.รอบเดือนธันวาคม 2564  
4.รอบเดือนมกราคม 2565  
5.รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
6.รอบเดือนมีนาคม 2565
7.รอบเดือนเมษายน 2565
8.รอบเดือนพฤษภาคม 2565
9.รอบเดือนมิถุนายน 2565
10.รอบเดือนกรกฎาคม 2565
11.รอบเดือนสิงหาคม 2565 
12.รอบเดือนกันยายน 2565