ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

                                      ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ ประกาศเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
1.จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายภายในและระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์  10/06/2562
2.จ้างออกแบบอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมและอาคารหอพักนักศึกษาไทยและต่างชาติ 16/05/2562
3.จ้างออกแบบปรับปรุงหอพักอาคาร 20 ชั้น 4-5 20/02/2562
4.จ้างออกแบบผังแม่บท 20/02/2562
5.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 100 เครื่อง 21/12/2561
6.จ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด 6/12/2561
7.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน) 20/11/2561
8.ชุดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์สารชีวภาพ(Biochemistry Analyzer) จำนวน 1 ชุด 16/11/2561
9.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562(เงินงบประมาณแผ่นดิน) 29/8/2561

 


                                     ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ ประกาศเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
1.ระบบจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ระบบ 10/09/2561
2.จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายภายในและระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 29/03/2561
3.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 29/09/2560