ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขายโดยวิธีทอดตลาด

1.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 56 รายการ ขาย ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศร่าง TOR

1.ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับป ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะ

1.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรั ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศยกเลิก

1.ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรั ...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีคัดเลือก

1.จ้างออกแบบอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้า ...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีประกาศเชิญชวน

1.จ้างออกแบบปรับปรุงหอพักอาคาร 20 ชั้น 4 ...
อ่านเพิ่มเติม

ปรับปรุงร่างเอกสาร e-bidding

1.ปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณา

1.ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาเอกสารประกวดร ...
อ่านเพิ่มเติม