ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ

1.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศร่าง TOR

1.ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1.ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบสมรรถภาพท ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศยกเลิก

1.ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องท ...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีประกาศเชิญชวน

1.จ้างออกแบบอาคาร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีปร ...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีคัดเลือก

1.จ้างออกแบบวางผังแม่บท จำนวน 1 งาน โดยว ...
อ่านเพิ่มเติม

ขายทอดตลาด

1.ประกาศการขายทอดตลาด รถตู้ จำนวน 2 คัน ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณา

1.ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาเอกสารประกวดร ...
อ่านเพิ่มเติม