ประกาศผู้ชนะ

1.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ             วันที่ 12 พ.ย.2561       งปม.

2.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ห้อง 974 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ             วันที่ 12 พ.ย.2561       งปม.

3.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ            วันที่  5  พ.ย.2561      บกศ.

4.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร ชั้น 7 จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ              วันที่  2  พ.ย.2561      บกศ.(คงคลัง)

5.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ               วันที่  30  ต.ค.2561      บกศ.(คงคลัง)

6.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 6 ชั้น 8 และ ชั้น 9 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ                วันที่  25  ต.ค.2561      บกศ.(คงคลัง)

7.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน ห้องพักครู และห้องน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ              วันที่  25  ต.ค.2561      บกศ.(คงคลัง)

8.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 11 ชั้น 5 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ              วันที่  25  ต.ค.2561      บกศ.(คงคลัง)

9.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ             วันที่  24  ต.ค.2561      บกศ.(คงคลัง)

10.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องวิชาการบันเทิง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ            วันที่  24  ต.ค.2561      บกศ.(คงคลัง)