ประกาศผู้ชนะ

1.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ WXGA 3,500 Lumens จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ   วันที่ 30 ต.ค.2563     (งปม.) งบประมาณปี 2564 

2.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ    วันที่ 6 ต.ค.2563    บกศ.(คงคลัง)

3.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ    วันที่ 6 ต.ค.2563    บกศ.(คงคลัง)

4.ประกาศผู้ชนะ จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ SIGMA รวม 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศ       วันที่ 29 ก.ย.2563    (บกศ.) งบประมาณปี 2564

5.ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศ     วันที่ 29 ก.ย.2563    (บกศ.) งบประมาณปี 2564

6.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารเรียน จำนวน 16 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ     วันที่ 24 ก.ย.2563     (งปม.)+(บกศ.) งบประมาณปี 2564 

7.ประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

  • ประกาศ      วันที่ 9 ก.ย.2563  บกศ.(คงคลัง)  

8.ประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

  • ประกาศ      วันที่ 31 ส.ค.2563  บกศ.(คงคลัง)  

9.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ   วันที่ 20 ส.ค. 2563   บกศ.(คงคลัง)

10.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักอาคาร 20 ชั้น 4-5 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ     วันที่ 30 มิ.ย.2563 บกศ.(คงคลัง)