ประกาศผู้ชนะ

41.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะในงานอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


42.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดโรงงานอุตสาหกรรมจำลองพร้อมสื่อเพื่อฝึกอบรมและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


43.ประกาศผู้ชนะ ซื้อชุดฟีดถาดกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


44.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดทดลองพลังงานทดแทนแบบไฮบริด พร้อมซอฟต์แวร์แสดงผลแบบเรียลไทม์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


45.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาบารุงรักษาระบบเครือข่ายหลักภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ     วันที่ 28 ธ.ค.2563 (บกศ.คงคลัง 63)

46.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงฝึกปฏิบัติการงานวิศวกรรมและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


47.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดกายวิภาคของมนุษย์ 3 มิติ ทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


48.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


49.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 190 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


50.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ชุมชนท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)