Get Adobe Flash player

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 6 ชั้น 13 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3.ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เครื่อง 
   ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4.ประกวดราคาซื้อระบบอินเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน
   ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)