Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ/จ้าง

 ประกอบไปด้วย 

  • ข่าวสอบราคา
  • ประกาศ ร่าง (e-bidding)
  • ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ประกาศผู้ชนะ
  • ขายทอดตลาด
  • ประกาศร่าง TOR
  • วิจารณ์ TOR
  • วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด