Get Adobe Flash player

ราคามาตราฐานครุภัณฑ์ 

คือ ราคาครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มี Spec. ตามที่กำหนดในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์แต่ละปีงบประมาณ