ประกาศผู้ชนะ

71.ประกาศผู้ชนะ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 27 ชั้น 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


72.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


73.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน  2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


74.ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าและที่จอดรถ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ      วันที่ 3 ก.พ.65 บกศ.(คงคลัง64)

75.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


76.ประกาศผู้ชนะซื้อกล้องวีดีโอห้องประชุมออนไลน์ขนาดกลาง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 12 ชั้น จำนวน 5 กล้อง โดยวิธีคัดเลือก


77.ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 30 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก


78.ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Digital Communication จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก


79.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จานวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ    วันที่ 12 พ.ย.2564 บกศ.(คงคลัง)

80.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 12 ชั้น 3 – 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ    วันที่ 18 ต.ค.2564     บกศ.(คงคลัง 64) + กศ.บพ.64