ประกาศผู้ชนะ

11.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


12. ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 10 ชั้น 2-9 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


13.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อกล่องเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง (64-32 (Stage Box 64-32) พร้อมสายสัญญาณ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


14.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อระบบภาพ LED WALL พร้อมติดตั้งห้องประชุม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


15.ประกาศผู้ชนะ  ประกวดราคาซื้อระบบเสียงลานจัดกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


16.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคลังสินค้า Lab Warehouse จำนวน  1  ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


17.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย สำหรับห้องเรียนส่วนกลาง อาคาร 2,3,6 จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


18.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


19.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า และเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าของอาคารครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


20.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 19 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)