ประกาศ (ร่าง TOR)

71.ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดโรงงานอุตสาหกรรมจำลองพร้อมสื่อเพื่อฝึกอบรมและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


72.ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดทดลองพลังงานทดแทนแบบไฮบริด พร้อมซอฟต์แวร์แสดงผลแบบเรียลไทม์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


73.ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ชุดที่ 1 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


74.ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกิจกรรม อาคาร 30 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


75.ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงฝึกปฏิบัติการงานวิศวกรรมและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


76.ร่างประกาศ  ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลักภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


77.ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


78.ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อฮาร์พ (Harp) จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


79.ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีและอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนและการจัดแสดงวงมหาดุริยางค์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


80.ร่างประกาศ ประกวดราคาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 28 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)