ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขายโดยวิธีทอดตลาด

1.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 96 รายการ ขาย ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะ

1.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรั ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศยกเลิก

1.ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ (ร่าง TOR)

1.ร่างประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบ ...
อ่านเพิ่มเติม

จ้างออกแบบ

1.จ้างออกแบบปรับปรุงสำนักงานคณะมนุษยศาสต ...
อ่านเพิ่มเติม