ประกาศผู้ชนะ

51.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 6 ชั้น 14 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


52.ประกาศผู้ชนะ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 12 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ   วันที่ 28 มี.ค.65    บกศ.(คงคลัง64)

53.ประกาศผู้ชนะ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 27 ชั้น 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


54.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


55.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน  2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


56.ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้าและที่จอดรถ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ      วันที่ 3 ก.พ.65 บกศ.(คงคลัง64)

57.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


58.ประกาศผู้ชนะซื้อกล้องวีดีโอห้องประชุมออนไลน์ขนาดกลาง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 12 ชั้น จำนวน 5 กล้อง โดยวิธีคัดเลือก


59.ประกาศผู้ชนะ ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 30 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก


60.ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Digital Communication จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก