ประกาศผู้ชนะ

201.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 16 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


202.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์อาหาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวน


203.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 2-6 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


204.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


205.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวล จำนวน 21 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


206.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องนานาชาติพร้อมครุภัณฑ์ที่ติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


207.ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ชนิด ฝังเพดาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


208.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต อาจารย์ และบุคลากร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


209.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


210.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ค.บ. 5ปี)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)