ประกาศผู้ชนะ

191.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ             วันที่  24  ต.ค.2561      บกศ.(คงคลัง)

192.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องวิชาการบันเทิง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ            วันที่  24  ต.ค.2561      บกศ.(คงคลัง)

193.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างออกแบบวางผังแม่บท จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

  • ประกาศ             วันที่  22  ต.ค.2561      บกศ.(คงคลัง)

194.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างออกแบบอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • ประกาศ            วันที่  22  ต.ค.2561      บกศ.(คงคลัง)

195.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อโมเดลกายวิภาคมนุษย์ แยกชิ้นส่วนได้ 100 ชิ้น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ             วันที่  18  ต.ค.2561     (งปม.)

196.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านเอกะนาคและห้องเกียรติประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


197.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการพร้อมครุภัณฑ์ที่ติดตั้ง จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


198.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะพร้อมครุภัณฑ์ที่ติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


199.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องตลาดหลักทรัพย์พร้อมครุภัณฑ์ที่ติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


200.ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)