ประกาศผู้ชนะ

101.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาบารุงรักษาระบบเครือข่ายหลักภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ     วันที่ 28 ธ.ค.2563 (บกศ.คงคลัง 63)

102.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงฝึกปฏิบัติการงานวิศวกรรมและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


103.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดกายวิภาคของมนุษย์ 3 มิติ ทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


104.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


105.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 190 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


106.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ชุมชนท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


107.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นห้องจริยธรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


108.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


109.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ WXGA 3,500 Lumens จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


110.ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 13 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศ    วันที่ 6 ต.ค.2563    บกศ.(คงคลัง)