คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้ง

รายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565


รายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)


รายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564


รายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563


รายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562


รายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561


คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ