ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณา

1.ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม
และปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)