ขายโดยวิธีทอดตลาด

1.ประกาศจำหน่ายดินที่ได้จากการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์ จำนวน 920 คิว โดยวิธีทอดตลาด


2.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 96 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


3.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 65 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


4.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 35 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


5.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 9 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


6.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 5 รายการและอาคารโรงกรองน้ำ 1 หลัง  ขายโดยวิธีทอดตลาด


7.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 18 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


8.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 56 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


9.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 68 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


10.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 58 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด