ขายโดยวิธีทอดตลาด

1.ประกาศจำหน่ายรถราชการ จำนวน 1 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


2.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 86 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


3.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 88 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


4.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 116 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


5.ประกาศจำหน่ายดินที่ได้จากการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์ จำนวน 920 คิว โดยวิธีทอดตลาด


6.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 96 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


7.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 65 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


8.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 35 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


9.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 9 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


10.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 5 รายการและอาคารโรงกรองน้ำ 1 หลัง  ขายโดยวิธีทอดตลาด