วิธีประกาศเชิญชวน

1.จ้างออกแบบปรับปรุงสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


2.จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการทดลองปลูกและแปรรูปกัญชา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


3.จ้างออกแบบปรับปรุงหอพักอาคาร 20 ชั้น 4-5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


4.จ้างออกแบบอาคาร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


5.จ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์อาหาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป