วิธีคัดเลือก

1.จ้างออกแบบอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม และอาคารหอพักนักศึกษาไทยและต่างชาติ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก

  • ประกาศ      วันที่ 11 มิ.ย.2562                    บกศ.(คงคลัง)

2.ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

  • ประกาศ                  วันที่ 29 มี.ค.2562      (งปม.)

3.จ้างออกแบบวางผังแม่บท จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

  • ประกาศ                  วันที่ 27 ส.ค.2561