ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

                                        ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ ประกาศเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
1.ระบบจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ระบบ 10/09/2561
2.จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายภายในและระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 29/03/2561
3.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 29/09/2560