ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

                                         ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ ประกาศเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
1.จ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณข้างร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยฯ 30/07/2562
2.จ้างปรับปรุงชั้น M อาคาร 24 เป็นสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน (แก้ไข) 30/07/2562
3.จ้างปรับปรุงชั้น M อาคาร 24 เป็นสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน 10/07/2562
4.จ้างปรับปรุงห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์อาคาร 24 ชั้นดาดฟ้า+ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ 12/06/2562
5.จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายภายในและระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 10/06/2562
6.จ้างออกแบบอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมและอาคารหอพักนักศึกษาไทยและต่างชาติ 16/05/2562
7.จ้างออกแบบปรับปรุงหอพักอาคาร 20 ชั้น 4-5 20/02/2562
8.จ้างออกแบบผังแม่บท 20/02/2562
9.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 100 เครื่อง 21/12/2561
10.จ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด 6/12/2561
11.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน) 20/11/2561
12.ชุดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์สารชีวภาพ(Biochemistry Analyzer) จำนวน 1 ชุด 16/11/2561
13.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562(เงินงบประมาณแผ่นดิน) 29/8/2561