ขายโดยวิธีทอดตลาด

21.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 68 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


22.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 58 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


23.ประกาศขายโดยวิธีทอดตลาดหลังคาบริเวณที่ล้างรถและที่จอดรถ จำนวน 1 รายการ


24.ประกาศ จำหน่ายพัสดุ จำนวน 53 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด