ประกาศเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงแผน/รวมซื้อรวมจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ ประกาศเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
1.ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  11/10/2560
2.ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 13/09/2560
3.จ้างปรับปรุงอาคาร 6 ชั้น 13 จำนวน 1 งาน 25/09/2560