ประกาศเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงแผน/รวมซื้อรวมจ้าง

  • ประจำปีงบประมาณ 2564
รายการ ประกาศเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
1.จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องเกียรติประวัติ จำนวน 1 งาน 8/12/2563
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 28 เครื่อง 24/11/2563
3.ปรับปรุงพื้นห้องจริยธรรม จำนวน 1 งาน 27/10/2563