ประจำปีงบประมาณ 2565

                                    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ ประกาศเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี
1.ปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 12 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน 1/6/2565
2.ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9 จำนวน 1 งาน 19/5/2565
3.ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 12 ชั้น จำนวน 1 งาน 21/2/2565
4.ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร 20 จำนวน 1 งาน 28/1/2565
5.ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ 28/1/2565
6.จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงสำหรับอาคารแปรรูปสมุนไพรและวิเคราะห์คุณภาพ จำนวน 1 งาน 1/11/2564
7.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน) 5/10/2564
8.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 1/10/2564