ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

1.รอบเดือนตุลาคม 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
2.รอบเดือนพฤศจิกายน 2563  
3.รอบเดือนธันวาคม 2563 
4.รอบเดือนมกราคม 2564
5.รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
6.รอบเดือนมีนาคม 2564
7.รอบเดือนเมษายน 2564
8.รอบเดือนพฤษภาคม 2564
9.รอบเดือนมิถุนายน 2564
10.รอบเดือนกรกฎาคม 2563
11.รอบเดือนสิงหาคม 2564
12.รอบเดือนกันยายน 2564