บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์