ข้อมูลที่ใช้จัดทำเรื่องซื้อ/จ้างระบบ e-GP มีดังนี้

ข้อมูลหลักผู้ขายที่เป็นรายใหม่ ใช้เอกสารประกอบดังนี้

กรณีที่เป็นบริษัท

  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
  • สำเนาหน้าบุ๊คแบงค์ /สเตทเม้นท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ต้องไม่เป็นบัญชีฝากประจำ (ให้ผู้มีอำนาจลงนามประทับตราบริษัท ลายเซ็นสด ไม่แฟ๊กซ์ ไม่สแกน)

กรณีที่เป็นร้านค้า

  • สำเนาหน้าหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์
  • สำเนาหน้าบุ๊คแบงค์ของร้าน ตัวอย่าง เช่น ร้าน ก โดยนาย ข
  • สำเนาบัตรประชาชน (ถ้ามีเปลี่ยนชื่อ นาสกุล ให้แนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล มาด้วย)

กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหน้าบุ๊คแบงค์

หมายเหตุ  สำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้อง โดยเป็นลายเซ็นสด ไม่แฟ๊กซ์ ไม่สแกน