ขายทอดตลาด

1.ประกาศขายทอดตลาดหลังคาบริเวณที่ล้างรถและที่จอดรถ จำนวน 1 รายการ


2.ประกาศ จำหน่ายพัสดุ จำนวน 53 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด