ขายโดยวิธีทอดตลาด

1.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 35 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


2.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 9 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


3.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 5 รายการและอาคารโรงกรองน้ำ 1 หลัง  ขายโดยวิธีทอดตลาด


4.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 18 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


5.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 56 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


6.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 68 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


7.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 58 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


8.ประกาศขายโดยวิธีทอดตลาดหลังคาบริเวณที่ล้างรถและที่จอดรถ จำนวน 1 รายการ


9.ประกาศ จำหน่ายพัสดุ จำนวน 53 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด