ขายโดยวิธีทอดตลาด

1.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 68 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


2.ประกาศจำหน่ายพัสดุ จำนวน 58 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด


3.ประกาศขายโดยวิธีทอดตลาดหลังคาบริเวณที่ล้างรถและที่จอดรถ จำนวน 1 รายการ


4.ประกาศ จำหน่ายพัสดุ จำนวน 53 รายการ ขายโดยวิธีทอดตลาด