ขายทอดตลาด

1.ประกาศการขายทอดตลาด รถตู้ จำนวน 2 คัน


2.ประกาศ จำหน่ายพัสดุ จำนวน 52 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด


3.ประกาศการขายทอดตลาด อาคาร 17 และครุภัณฑ์ภายในอาคาร จำนวน 1 หลัง